Lev. voorwaarde

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: de koper van de door Limburg Tool Management aangeboden producten;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Limburg Tool Management en een koper, op grond waarvan door Limburg Tool Management een, in deze overeenkomst nader te specificeren, product wordt geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (vervolg)overeenkomst tussen Limburg Tool Management en Koper, waarop Limburg Tool Management deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Limburg Tool Management behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. De algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij Limburg Tool Management hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Prijzen en offertes
1. De door Limburg Tool Management aangeboden producten worden verkocht voor de prijs zoals deze is vermeld in de laatste, officiële Limburg Tool Management website (zet en/of drukfouten voorbehouden) .
2. Door Limburg Tool Management gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders wordt aangegeven. Limburg Tool Management is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding binnen dertig dagen schriftelijk door koper wordt bevestigd.
3. De door Limburg Tool Management vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
4. Bij bestellingen onder de € 200,-- wordt door Limburg Tool Management € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht bij Koper.
5. Limburg Tool Management behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds, ten gevolge van (bijvoorbeeld) gewijzigde prijs toeleverancier , te wijzigen.

Artikel 4 Betaling 
1. De prijs van gekochte producten dienen door de koper aan Limburg Tool Management te worden voldaan op het op de betreffende factuur vermelde rekeningnummer binnen 14 dagen na dagtekening factuur.
2. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Limburg Tool Management vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
3. De koper is verplicht op eerste verzoek van het Limburg Tool Management een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Limburg Tool Management bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de Koper te verhalen.
4. Al hetgeen Limburg Tool Management uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de koper wordt gelegd;
(3) in geval de koper een vennootschap is, de koper wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de koper een natuurlijke persoon is, de koper het verzoek doet te wordentoegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de koper directrente aan Limburg Tool Management verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De koper is voorts aan Limburg Tool Management alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de koper aan Limburg Tool Management verschuldigde zal bedragen.
6. Indien Limburg Tool Management in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de koper.
7. Het recht van de koper om zijn vorderingen op het Limburg Tool Management te verrekenen wordt uitgesloten

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. De aan koper geleverde producten blijven eigendom van Limburg Tool Management, totdat de door koper verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
2. Indien Limburg Tool Management de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van Limburg Tool Management op koper terzake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.
3. Voor de teruggehaalde producten ontvangt koper een creditfactuur die door koper mag worden verrekend met de openstaande vordering van Limburg Tool Management op koper.
4. Limburg Tool Management is gerechtigd zoveel producten van koper terug te halen, totdat haar vordering, inclusief rente en kosten zoals genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden, is voldaan.

Artikel 6 Bestelling en levering
1. Bestellingen geschieden bij voorkeur schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan verzending per
 e-mail). Eventuele onduidelijkheden bij het plaatsen van telefonische bestellingen door koper zijn voor rekening en risico van koper.
2. Bestellingen kunnen binnen drie dagen na bestellingen door koper worden geannuleerd. Eventuele, in de tussentijd door Limburg Tool Management gemaakte kosten komen voor rekening van koper. Zie artikel 8.
3. Aflevering van de producten vindt plaats binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien Limburg Tool Management, als gevolg van overmacht, de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor koper voortvloeiende schade.
4. De transportkosten komen voor rekening van koper.
5. De koper ontvangt van de door hem gekochte producten een gespecificeerde factuur.

Artikel 7 Retourzendingen
1. De bij Limburg Tool Management gekochte producten kunnen door Koper worden geretourneerd binnen vijf werkdagen na aflevering van deze producten. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur.
Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door Limburg Tool Management geaccepteerd.
2. Aan Koper zal 85% van de volledige koopprijs van de door hem geretourneerde producten worden terugbetaald. De overige 15% komt Limburg Tool Management toe als administratie- en magazijnkosten.
3. Vrachtkosten retourzendingen zijn voor rekening koper.
4. Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd.
(uiteraard wel zodra dit aangetekend is op de vrachtbrief en aangemeld is binnen 5 werkdagen).

Artikel 8 Ruilen
1. In geval van ruilingen kan koper het betreffende product binnen vijf werkdagen na aflevering van het product opsturen naar Limburg Tool Management. Hierbij volgt de koper de procedure als vermeld onder artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
2. Limburg Tool Management stuurt het gewenste product aan koper. Hierbij is een ruilnota gevoegd.
3. Aan de koper zullen in geval van ruilingen administratie- en magazijnkosten in rekening worden gebracht ter grootte € 12,50.
4. In geval van bij c.q. terugbetaling van of aan koper, vermeldt de ruilnota “te betalen” of “retour te ontvangen”.

Artikel 9 Garantie
1. Voor de door Limburg Tool Management geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het betreffende product is bepaald.
2. In het geval van een klacht aangaande een product dient koper eerst telefonisch in contact te treden met Limburg Tool Management. Zonodig wordt koper gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
3. Als Limburg Tool Management de klacht terecht oordeelt, wordt een vervangend product aan Koper gestuurd. In dat geval komen de kosten van verzending voor rekening van Limburg Tool Management
4. Als Limburg Tool Management de klacht niet terecht oordeelt, wordt het betreffende product met redenen omkleed retour gezonden aan koper. In dat geval komen de kosten van verzending van koper niet voor vergoeding in aanmerking. De door Limburg Tool Management gemaakte kosten blijven voor rekening van koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Limburg Tool Management is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan koper, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
2. Limburg Tool Management is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
3. Indien Limburg Tool Management gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product
waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Eventuele transportschade komt alleen in aanmerking voor vergoeding door Limburg Tool Management, indien deze schade is aangetekend op de vrachtbrief en na melding door de koper op de website www.litool.nl

Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Limburg Tool Management geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Limburg Tool Management niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Limburg Tool Management heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Limburg Tool Management haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Limburg Tool Management opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Limburg Tool Management bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Limburg Tool Management en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door Limburg Tool Management aangeboden en/of verkochte producten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forum
1. Op elke overeenkomst tussen Limburg Tool Management en Koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Limburg Tool Management en de koper voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, in het arrondissement Maastricht, worden voorgelegd.